Rastlinná výroba

Obhospodarujeme 1329 ha ornej pôdy na pestovanie obilovín, olejnín a strukovín.

Pšenicu 434 ha 32,69%
Jačmeň jarný 135,49 ha 10,20%
Kukurica 153,2 ha 11,52%
Slnečnicu 290,93 ha 21,88%
Ovos 13,96 ha 1,05%
Hrach kŕmný 177,64 ha 13,36%
Raž 62,26 ha 4,68%
Tritikále 32,27 ha 2,43%
Redkovka 6,08 ha 0,46%
Proso 23 ha 1,73%

Z celkovej výmery obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy 448 ha je zaradených do systému ekologického poľnohospodárstva.

Pšenica ozimná 212 ha
Slnečnica 72 ha
Ovos 14 ha
Hrach kŕmny 150 ha

2. rok konverzie:

Pšenica ozimná 110,73 ha
Raž ozimný 62,26 ha
Tritikále 32,27 ha
Pšenica špaldová 46,87 ha
Slnečnica 150,42 ha
Jačmeň jarný 80,68 ha
Reďkovka 6,08 ha
Hrach kŕmny 28 ha
Kukurica 55,02 ha

Plochy zaradené do konvenčného hospodárstva:

Pšenica ozimná 65 ha
Jačmeň jarný 55 ha
Kukurica 98 ha
Slnečnica 68 ha
Proso 28 ha

Prečo sme sa rozhodli pre prechod na ekologický spôsob hospodárenia ?

Ľudstvo je vystrašené z vysokého podielu petrochemických produktov v potravinách a cieľavedome sa usiluje vytvorit' podmienky pre výrobu zdraviu nezávadných potravín a pre ochranný ekosystém. Lenže kvalitný zlom v tomto úsilí nie je možný zo dňa na deň nielen preto, že je ešte veľa prekážok, veľa neznámych problémov, za ktorým stoja všemohúce korporácie chemického priemyslu, strojárenstva a bankového kapitálu, rozhodujúce o tom, akým smerom sa bude intenzifikácia poľnohospodárstva uberať, ale aj preto, že sú veľmi často v rozpore so záujmami ochrany prírody a zdravia ľudí.

lternatívne formy hospodárenia sú, ak nie jedinými, tak určite jednými z hlavných prosperujúcich systémov vyrábajúcich nezávadné kvalitné potraviny. Preto sa naša firma v roku 2000 rozhodla na výmere 437 ha hospodárit' ekologickým spôsobom. Od roku 2002 sme zvýšili výmeru. Následkom tohoto z celkovej výmery (1329 ha) obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy 1021 ha bude tvoriť ekologické poľnohospodárstvo.

Na ochranu rastlín používame:

Natúr BIKÁL 01: stimulátor rastlín, s odpudzujúcim účinkom proti škodlivému hmyzu a ochranu proti hubovým chorobám.

Natúr BIKÁL 02: ochranár prírody, postrekový preparát na neutralizáciu po kyslých dažďoch.

BAKTOMIX UN: pôdny mikrobiologický prípravok na zvýšenie pôdnej úrodnosti.

Kontrolný orgán NATURALIS, ABGHÖG vykonáva inšpekcie dodržiavania legislatívy ekologického hospodárstva.

Tento spôsob hospodárenia vyžaduje od našej firmy dôsledné ošetrenie pred uskladnením a osobitné uskladnenie produktov získaných z pozemkov zaradených do ekologického systému.

Mechanizačné   a  dopravné prostriedky ako aj skladovacie priestory typu LIPP celkovou kapacitou 2800 ton sú vyhradené pre bioprodukty a na manipuláciu s nimi. Naše rozhodnutie podporuje aj skutočnosť, že nami vypestované plodiny, by sme chceli zapracovať do doplnkových a kompletných kŕmnych zmesí, za účelom zabezpečenia biovýživy v ekologickej živočíšnej výrobe, nakoľko hlavným profilom našej spoločnosti je výroba horeuvedených komodít, a tým by sme mohli zvýšiť kvalitu finálnych živočíšnych produktov.

Pri realizácii týchto cieľov rešpektujeme a dodržíme požiadavky právnych a zákonných predpisov na ochranu prírody a životného prostredia.