Baktomix UN

Mikrobiologický prípravok na zlepšenie úrodnosti pôdy, používaný ako čiastočná alebo úplná náhrada umelého hnojiva.

Jeho použitím sa zlepší pomer pôdnych baktérií pre pestovanie rastlín. Dávkovaním prípravku v množstve 1,5-2 kg na hektár sa aktivita nitrifikačných baktérií za súčasného zvýšenia úrodnosti pôdy zvýši na takú úroveň, že dusíkaré hnojenie je možné značne znížiť alebo aj zastaviť.

Prípravok je rovnako použiteľný aj ako očkovacia látka osiva a pôdna postreková látka. Prípravok vyhovuje najmodernejším požiadavkam a očakávaniam, je ľahko aplikovateľný v rámci poľnohospodárskych technológií, je vysoko účinný, hospodárne dávkovateľný a na prostredie úplne neškodný.

Jeho použitie je veľmi výhodné v biohospodárstve, nakoľko umožňuje úplné vylúčenie umelých dusíkatých prípravkov z pestovania. Doplnením užitočnej pôdnej mikroflóry sa napraví prirodzený život pôdy.

Prípravok je bakteriálny prostriedok s vysokou biologickou aktivitou, ktorého použitím sa v nezanedbateľnej miere zlepší rozklad celulózy a viazanie vzdušného dusíka sa stane účinnejším.

Baktomix Un ponúkame vo forme suchej a tekutej.

Číslo povolenia : 00056/2004
Druh výrobku : mikrobiologický prípravok
Objem náplne : 20 l

Tekutý mikrobiologický prípravok BAKTOMIX UN

Zloženie: zmes aktívnych kultúr pôdnych baktérií Azotobacter chroococcum, Cellulomonas uda a Bacillus megaterium ako suspenzia doplnená prídavnými látkami.

Kvalita: obsah sušiny (m/m%) : maximálne 4

Hodnota pH : 6,5 0,5

Užitočné baktérie spolu (ks/ml): minimálne 1x108

Prípravok sa používa na nasledovné účely:

- očkovanie osiva

spotreba osiva kg/ha množstvo BAKTOMIX UN v % osiva
201 - 250 0,5 - 0,6
151 - 200 0,7 - 0,8
101 - 150 0,8 - 1,0
51 - 100 1,0 - 1,5
1 - 50 1,5 - 2,0

 
- ošetrenie pôdy alebo strniska, dávkovanie : 1 - 1,5 l/ha

- príprava kompostu, dávkovanie : 0,3 - 0,4 l/m3

 - zahustenie koreňovej flóry priesad, stromov a okrasných rastlín, dávkovanie : 1,5 - 2 l/ha


Výborný účinok môžeme dosiahnúť kombinovaným ošetrením, keď prípravok použijeme spoločne na osivo aj pôdu. V tomto prípade na osivo plánovaného na jeden hektár je potrebných 0,8 - 1,2 kg prípravku a súčasne použijeme aj postrek pôdy v množstve 1,2 kg/ha.

Pri príprave postreku je dôležité, že výrobok nie je miešateľný s baktericidnými prípravkami alebo s prípravkami pod pH 6.

Podmienky skladovania:

Hnojivo skladujte v suchej, krytej, tmavej, chladnej miestnosti.