Živočíšna výroba

V roku 1996 sme odkúpili farmu ošípaných v Magosteleku, kde sme sa začali zaoberat' chovom prasníc a výkrmom ošípaných. Na tejto farme testujeme nami vyrobené kompletné a doplnkové kŕmne zmesi.

Chov ošípaných bol dňa 2.10. 2003 uznaný za šľachtiteľský chov z dôvodu dosiahnutých nadštandardných výsledkov reprodukčnej a produkčnej úžitkovosti. Zdravotný stav základného stáda je na veľmi dobrej úrovni.

Reprodukčná úžitkovosť

za vrh 2003 2004
všetky narodené ks 10,5 11,1
živo narodené ks 10,1 10,1 k VI/2004
dochovaných ks 9,3 9,9
počet dní od oprasenia:    
k opraseniu 171,5 x
počet vrhov na oprasenie 2,13 x
všetky narodené
na oprasenie
22,4 x
živo narodené na oprasenie 21,4 x
dochovaných na oprasenie 19,8 x


Produkčná úžitkovosť

  stud: Slovensko
ŠCH Ø
Average daily growth from the birth at 100 kilos 567 g 548 g
Thickness of speck 1,16 cm 1,16 cm
Value of meat parts 58,7 % 58,4 %
     
Average daily growth from
30 kilos till 100 kilos
787 g 774 g
Thickness of speck 1,55 cm 1,69 cm
% of haunch from
butcher half
22,09 % 21,82 %
disposal of feedstuff
at 1 kilo of growth
2,61 kg 2,97 kg

    
Veľmi dôležitým ukazovateľom v šľachtiteľských chovoch je celková plemenná hodnota podľa systému BLUP AM. V roku 2004 táto hodnota dosiahla už 285,96. Požiadavka pre šľachtiteľské chovy je 100, teda chov v celkovej plemennej hodnote je vysoko nad požiadavkou šľachtiteľských chovov.

Chov v plemenitbe využíva aj zahraničný genofond cez insemináciu a tým sa naviaže na európsky genofond. Produkujeme plemenných kancov a plemenné prasničky aj na predaj podľa požiadaviek trhu s plemennými zvieratami. Týmto pomáhame pri budovaní nových chovov ošípaných a pri vylepšení plemennej hodnoty už existujúcich chovov.

Dobrá plemenná hodnota je aj ekonomickým ukazovateľom pri realizácii predaja jatočných ošípaných a pri zatriedení podľa európskej normy, teda pri speňažovaní mäsa.